1- Yumurta donasyonu (ba????) Nas?l yap?l?r?
Yumurta donasyonu yani ( ba????) tŸp bebek yšntemiyle elde edilmi? yumurta hŸcrelerinin, al?c? kad?n?n e?inden al?nan spermlerle dšllendirilmesi ve al?c? kad?n?n rahmine embriyonun transfer edilmesiyle yap?l?r.

2- Yumurta Donasyonu ilk kez ne zaman uygulanm??t?r?
Bu i?lemin uygulanmas?yla do?mu? olan ilk bebek, 3 ?ubat 1984 y?l?nda dŸnyaya gelmi?tir.. Bu uygulama yumurta rezervi tŸkenmi? olan bir kad?n?n anne olmas?n? sa?layabilen tek yšntemdir.

3- Yumurta  donasyonu hangi Ÿlkelerde serbest yap?labilmektedir?
Yumurta Donasyonu dŸnyan?n birok  Ÿlkesinde yasaklanm??t?r. TŸrkiyede ve Avrupan?n birok Ÿlkesinde yasak olan bu i?lem  En ba?ta Kuzey K?br?s olmak Ÿzere , malta ve Girit gibi Akdeniz Ÿlkelerinde yap?labilmektedir.

Kuzey K?br?s bir tatil cenneti olmas? yŸzŸnden en ok  tercih edilir. Tedavi s?ras?nda ki?iler burada gŸzel bir tatilde yapabilir. Ayr?ca k?br?sta Yumurta donasyonunu yapt?rmay? isteyen iftler, beklemeden i?lemlerini yapt?rabilir. Kuzey K?br?s di?er Ÿlkelere gšre fiyat a?s?ndan avantajl?d?r.

4- Yumurta donasyonu hangi yšntem ile yap?l?r?
Yumurta Ÿretimi olmayan, menopoz dšneminde girmi? kad?nlar?n, sa?l?kl? olan, gen ve do?urganl?k šzelli?ini kaybetmemi? olan ba?ka kad?nlar?n yumurtas?yla kendi e?inin spermlerinin dšllendirilmesiyle uygulanan yumurta donasyonu, tŸp bebek tedavisiyle yap?l?r.

5- Yumurta ba????n?n tŸp bebekten fark? nedir?
Sa?l?kl? bir rahme sahip olan, fakat kaliteli ve sa?l?kl? yumurta hŸcresi olmayan kad?nlar, yumurta donasyonu yoluyla kendi e?lerinden bebek sahibi oluyorlar. Uygulama ayn? tŸp bebek tedavisi gibidir. Buradaki farkl?l?k yumurta hŸcrelerinin donšrden elde edilmesiyle spermlerin dšllendirilmesidir.

6- ?leri ya?taki kad?nlar?n hamileliklerinde ne gibi riskler olur?
?nsan vŸcudundaki dokular?n ya?lanmas? gibi, yumurta hŸcrelerin de ya?lanmas? buna etken olur. Kad?nda 45 ya??nda bile yumurtlama olsa da, yumurta hŸcresinin dšllenmesiyle sa?l?kl? bir gebelik olu?turulmas? olduka dŸ?Ÿk bir ihtimaldir. Kad?nlarda gebelik dšneminde dŸ?Ÿk yapma riski otuzlu ya?larda % 12 kadarken, 40-45 ya??na gelmi? bir kad?nda bu oran % 51 oran?na yŸkselir. Ya?? ilerlemi? kad?nlarda gebeli?in šnemli bir riski de, kromozomal anomalilerinin artmas?d?r.

7- ?leri ya?larda Yumurta Donasyonu uygulanabilir mi ?
TŸp bebek tedavisi s?ras?nda bile otuzlu ya?larda elde edilen gebelikler, k?rkl? ya?larda olan kad?nlardan daha yŸksek orandad?r. Ya? faktšrŸ kad?nlarda Ÿreme ve do?urganl?k a?s?ndan šnem ta??maktad?r. ?leri ya?larda olan kad?nlarda tŸp bebek tedavisiyle bile sa?l?kl? gebelik olu?turulmas? ve bunun ba?ar?l? olmas?n? beklemek, abalar?n bo?a gitmesine neden olabilir. Bu yŸzden yumurta donasyonu kad?nlar?n hayal ettikleri gebeli?in elde edilmesinde ve bebek sahibi olmalar?nda en bŸyŸk yard?mc? olacakt?r.

8- Yumurta Ba????nda yumurta veren ki?inin kimli?i a?klan?r m??
Yumurta nakli yap?lacak ki?iler aras?nda iki tŸrde ili?ki bulunabilir. Baz? durumlarda yumurta veren ve yumurta alan ki?iler birbirini tan?maz, bazen de bu ki?iler birbirini tan?yan ki?ilerden olu?ur. Ancak yumurta donasyonunda, bu uygulama genellikle birbirini tan?mayan ki?ilerden olu?maktad?r. Genellikle hem yumurta veren hemde alan ki?iler birbirlerini tan?maz ve hibir zaman kar??la?mazlar.

9- Yumurta Ba????nda Nas?l bir tedavi  uygulan?r?
Bilindi?i gibi tŸp bebek tedavisinde yumurtalar?n toplanmas? iin kad?na yumurta geli?imi sa?layacak bir tedavi uygulanmaktad?r. Yumurta donasyonunda sadece yumurtay? veren kad?na bu i?lem yap?lmaktad?r. Yumurta al?c?s?na yumurta geli?imi iin herhangi bir tedavi uygulanmaz.

10- Yumurta donasyonu tedavisi ile tŸp bebek tedavisi benzerlikleri nelerdir ?
Normal  TŸp Bebekten farkl? olarak, vericinin yumurtalar?  ileTaze olarak kullan?lan embriyolar, yumurtalar?n topland??? gŸn al?c?n?n e?inin spermleri al?narak, mikroenjeksiyon i?lemine tabi tutulur.  Yumurta donasyonunun devam eden a?amalar?nda ise , ayn? tŸp bebek tedavisinde oldu?u gibi i?lemler yap?lmaktad?r. Embriyolar 3-5 gŸn iinde al?c? kad?n?n rahmine transfer edilir. Daha sonra gebeli?in kontrolŸ iin 12 gŸn kadar beklenir ve kad?na gebelik testi uygulan?r.

11- Yumurta ba????nda embriyolar  dondurulabilir mi?
Al?c? olan kad?n?n e?inden al?nan spermlerle dšllendirilen yumurtalardan elde edilen embriyolar taze olarak kullan?labilece?i gibi, dondurularak daha sonra da kullan?labilir.  Dondurulan embriyolar 3 y?l  kadar bozulmadan saklanabilmektedir.

12- Dondurulan embriyolar  ile  2. Deneme en erken ne zaman yap?labilir?
?lk denemede  negatif sonu al?n?rsa donmu? embriyolar 2 ay sonra al?c?ya transfer edilebilir.

13- Yumurta donasyonunda ba?ar? oran? nedir?
Yumurta donasyonunun ba?ar?s?, tŸp bebek tedavisinin ba?ar?s?ndan daha olumlu sonular verir. Yap?lan yumurta nakli yŸksek ba?ar? oran?yla uygulanmaktad?r. Burada al?c? kad?ndaki gebeli?in olu?mas? tamamen tŸp bebek tedavisinin ba?ar?s?na ba?l?d?r. Bu oran %80-85 civar?ndad?r.

14- Yumurta donasyonunda cinsiyet tayini yap?labilir mi?
Yumurta donasyonu uygulamas? yapt?r?p, tŸp bebek tedavisi uygulanm?? iftler iin cinsiyet tayini yap?labilir. Yumurta donasyonu s?ras?nda, embriyolar?n transferinden hemen šnce biyopsi yap?larak PGT yšntemiyle hem cinsiyet tayini yap?l?r, hem de kromozomal olarak genetik tarama i?lemi yap?labilir. Al?c? iftin tercih edece?i cinsiyetteki embriyolar geli?melerini takip eden be?inci gŸnde anne aday?n?n rahmine transfer edilir ve gebelikte cinsiyet tayini yap?l?r.Yumurta Donasyonu Hakk?nda S?ka Sorulan Sorular

K?br?s Yumurta Donasyonu - Logo
K?br?s Yumurta Donasyonu - Twitter Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Facebook Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Google+ Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Linkedin Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - ?leti?im Icon