Belli ilalar?n kullan?m? ile verici ve al?c? aras?ndaki adet gn ayarlamas? yap?l?r. Vericiye yumurta bytme tedavisi yap?l?rken al?c? olan hastaya adetinin 2. gn yerle?tirilen embriyolar?n rahme tutunmas?n? sa?lamak amac? ile rahim i tabakas?n? kal?nla?t?ran strojen tedavisi ba?lan?r.

Bu haz?rl?k a?amalar? hastan?n kendi lkesinde kolayl?kla yap?labilir. Haz?rl?k sresi ortalama 10-12 gn srer. Bu dnemin ard?ndan iftin Kyrenia Tp Bebek'e geli?i planlan?r.

Vericinin yumurtalar?n?n topland??? gn e?den al?nan sperm rne?i ile dllenme (mikroenjeksiyon) i?lemi yap?l?r. Anne aday?na ise ayn? gn vaginal progesteron ba?lan?r. 3 veya 5 gn sonra geli?en embriyolar anne aday?n?n rahmine  yerle?tirilir.

Transferden 12 gn sonra kanda gebelik testi yap?l?r. K?br?s'ta konaklama sresi 5 gndr. Dllenen yumurtalar ve/veya sa?l?kl? embriyolar iftin iste?ine gre ilerde kullan?lmak zere dondurulabilir.

Yumurta Donasyonu Tedavi Sreci

K?br?s Yumurta Donasyonu - Logo
K?br?s Yumurta Donasyonu - Twitter Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Facebook Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Google+ Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - Linkedin Icon
K?br?s Yumurta Donasyonu - ?leti?im Icon